K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Manažerské kurzy ATTIS SOLUTION

Vzdělávací kurzy řady ATTIS SOLUTION (akreditované dle MŠMT) jsou zaměřeny na rozvoj tzv. tvrdých manažerských kompetencí. Kurzy probíhají formou tréninků s využitím modelových příkladů nebo formou workshopů, na kterých je řešena konkrétní problematika. 

 

Všechny kurzy řady ATTIS SOLUTION jsou podporovány manažerským software ATTIS, účastníci si tak odnášejí konkrétní výstupy vytvořené během kurzu.

 

Metodický rámec kurzů ATTIS SOLUTION tvoří metodiky Management by Competencies® a PROMO – Proces Maturity Orchestration®, které jsou účastníkům kurzů k dispozici i ve formě tištěných publikací.

 

Aktuálně vypsané kurzy:

Aktuálně nejsou vypsané žádné kurzy.

 

Proběhlé kurzy:

Procesní řízení pro manažery

Nejste si jisti, jak zařídit, aby vaši zaměstnanci pracovali efektivně, tvořivě a s pocitem, že jejich práce má smysl pro firmu i pro ně samotné? Procesní řízení v pojetí Romana Fišera, autora knihy Procesní řízení pro manažery, se pro vás může stát inspirací i praktickým průvodcem, jak efektivně propojit práci výkonných manažerů, personalistů i kvalitářů, a jak zařídit, aby právě vaši zaměstnanci věděli, chtěli, uměli a mohli.

Seminář a kniha Romana Fišera mění řízení procesů z podoby firemního strašáka v pozoruhodný nástroj řízení, elegantně se nabízející do rukou poučených manažerů.

Termín: 1. 11. 2017, Brno; Cena: 4 000,- Kč bez DPH

 

S1 Řízení udržitelného rozvoje organizace

Náplň kurzu:

 • Vitalita, kultura a udržitelný rozvoj organizace
 • Diagnostika stavu organizace
 • Management by Competencies®

Kurz je určen především pro vrcholové a střední manažery, ale také pro všechny, kteří chtějí firmu pochopit a dokázat ji řídit jako přehledně uspořádaný systém s jasnou vnitřní logikou a pravidly pro řízení udržitelného rozvoje.
Kurz vychází z Teorie vitality (J. Plamínek, Alfa Publishing,2006). Účastníci se naučí identifikovat vitální znaky firmy (užitečnost, efektivitu, stabilitu a dynamiku), pochopí jejich vzájemné vazby a naučí se identifikovat omezení rozvoje firmy a řízeným způsobem ho odstraňovat.
V kurzu jsou vysvětleny klíčové role lidí ve firmě – lídrů, manažerů a vykonavatelů a také výstupy, které by nositelé těchto rolí měli poskytovat.
Na základě získaných poznatků se účastníci naučí analyzovat celkový stav firmy, diagnostikovat příčiny problémů a omezení a systémovým způsobem řídit udržitelný rozvoj firmy.

Termín: 9. 5. 2017, Brno; Cena 2.900,- Kč bez DPH

 

S2 Strategické řízení organizace

Náplň kurzu:

 • Využití metod strategické analýzy
 • Formulace strategického rámce
 • Dekompozice strategie s využitím strategického kontinua, Balanced Scorecard (BSC)

Kurz je určen pro vrcholové a střední manažery a specialisty, kteří se podílejí na strategickém řízení nebo strategii komunikují svým podřízeným.
Účastníci budou seznámeni se základními metodami strategické analýzy okolí (STEEP, Stakeholders, 5 sil) a metodami interní analýzy. Naučí se formulovat dynamickou SWOT analýzu a doporučení pro tvorbu strategie.
V další části se seznámí se stavbou strategického rámce s transformací strategie na nižší úrovně řízení s využitím metody strategického kontinua a naučí se, jak navrhnout strategickou mapu s využitím metody Balanced ScoreCard (BSC).
V závěrečné části se kurz věnuje procesu strategického řízení a strategickým kompetencím manažerů.
Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín: 16. 5. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S3 Taktické a provozní řízení organizace

Náplň kurzu:

 • Operation Management
 • Identifikace a vymezení procesů, projektů a úloh
 • Tvorba provozní mapy
 • Procesní řízení
 • Řízení rolí v procesech
 • Modelování procesů
 • Operativní řízení

Kurz je určen pro manažery všech úrovní, majitele procesů a členy procesních týmů. V rámci kurzu se účastníci naučí rozlišovat mezi procesním a funkčním řízením a poznají architekturu organizace definovanou procesy, projekty a úlohami.
Naučí se základní metody modelování, propojením procesů s pracovními náplněmi lidí prostřednictvím matice odpovědnosti a definováním procesních rolí.
Kurz objasňuje úlohu klíčových rolí v procesním řízení – vlastníka a garanta procesu a poskytuje informace o měření procesů a zlepšování procesů.
V závěru se kurz věnuje manažerským kompetencím pro procesní řízení.
Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín: 18. 5. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S4 Optimalizace procesů

Náplň kurzu:

 • Analýza a optimalizace procesů
 • Efektivita procesů
 • Měření procesů a návrh procesních KPIs
 • Implementace procesních změn

Kurz je určen pro manažery všech úrovní, majitele procesů a členy procesních týmů. V rámci kurzu se účastníci naučí analyzovat účel, produkt a synergie procesů organizace, optimalizovat efektivitu procesu, navrhnout klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro procesy, měřit a vyhodnocovat jejich výkonnost.
V závěru se kurz věnuje implementaci procesních změn.
Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín: 13. 6. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S5 Řízení projektů

Náplň kurzu:

 • Definice projektu metodou logického rámce
 • Řízení přípravy a realizace projektu
 • Procesy projektového řízení
 • Kompetence projektového manažera

Kurz je určen pro manažery všech úrovní, projektové manažery a členy projektových týmů. Kurz objasňuje význam projektů v systému řízení firem. Ukazuje projekt jako specifický typ procesu a zaměřuje se na způsob řízení sdílených zdrojů v procesním a projektovém světě. Seznámí účastníky s procesy projektové řízení podle metodiky PRINCE2® navrženými v referenčním modelu v sw ATTIS. Na příkladu kurz ukazuje, jakým způsobem zformulovat projekt ve vazbě na kontext  - účel projektu a parametry okolí, identifikovat rizika a promítnout je do návrhu projektového plánu. Kurz využívá metodu logického rámce.
V závěrečné fázi se kurz věnuje složení projektového týmu a také kompetencím projektového manažera a členů týmu.
Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín. 25. 5. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S6 Řízení výkonu

Náplň kurzu:

 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Management by Objectives (MBO)
 • Hodnocení výkonu
 • Reportování a řízení zpětných vazeb

Kurz je určen pro manažery všech úrovní. Účastnici kurzu se naučí nastavit struktury CUM (Cíle – Ukazatele – Metriky) ve vazbě na strategii, provozní model organizace a organizační strukturu, dále se účastníci naučí dekomponovat stategické cíle s využitím metody Balanced Scorecard až na úroveň procesů, organizačních útvarů a jednotlivců. Seznámí se s příklady ukazatelů pro všechny perspektivy BSC a naučí se konstruovat ukazatele s využitím metrik. 
Dále kurz seznamuje s využitím ukazatelů a metrik pro řízení výkonu – nastavení reportingu, hodnocení plnění ukazatelů a provázání dosaženého výkonu na variabilní složku mzdy.
Kurz obsahuje i vzorový příklad procesu řízení výkonu a věnuje se manažerským kompetencím pro tuto oblast.

Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín: 30. 5. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S7 Řízení a rozvoj kompetencí

Náplň kurzu: 

 • Kompetenční modely
 • Hodnocení kompetencí
 • Identifikace a využití kompetencí
 • Tvorba kompetenčních modelů s využitím rolí
 • Hodnocení a rozvoj kompetencí

Kurz je určen pro personalisty a manažery všech úrovní. Účastníci kurzu se seznámí se základy metodiky řízené podle kompetencí. Naučí se propojovat strategii firmy s řízením kompetencí lidí prostřednictvím strategických kompetencí a strategického kontinua firmy. 
Kurz se věnuje typům kompetencí a konstrukci kompetenčního modelu pro pracovní role a pozice s využitím různých typů lidských zdrojů. Dále kurz představuje hodnotící stupnice kompetence a věnuje se procesu hodnocení kompetencí a vedení hodnotícího rozhovoru. Součástí kurzu je návrh struktury optimálního kompetenčního modelu organizace, základních (klíčových) kompetencí, sdílených (obecných) kompetencí a specifických odborných kompetencí. 
Účastníci kurzu se seznámí se základními principy systému odměňování – způsoby využívání fixní a pohyblivé složky mzdy ve vazbě na výkon zaměstnance.

Poznámka: První část kurzu se bude věnovat obecně dané problematice, druhá část pak možnému zpracování v sw ATTIS a případové studii.

Termín: 1. 6. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

S8 Řízení rizik

Náplň kurzu:

 • Analýza rizik
 • Priority rizik
 • Optimální způsob řízení rizik pro danou organizaci
 • Evidence a klasifikace rizik
 • Mapa rizik
 • Sledování účinnosti opatření.

Kurz je určen pro manažery všech úrovní. Účastníci kurzu se seznámí s celým procesem řízení rizik, naučí se provést analýzu rizik, stanovit priority rizik podle stupně jejich významnosti a nalézt optimální způsob řízení rizik pro danou organizaci.
Kurz se věnuje procesu řízení rizik s využitím sw ATTIS - účastníci se naučí vést přehlednou evidenci a klasifikaci rizik, hodnotit rizika organizace a definovat nápravná opatření, přiřadit k rizikům jejich vlastníky a pověřené osoby, provázat rizika s procesy, sledovat účinnost opatření (vazba na KPIs) a přehledně zobrazit mapu rizika.

Termín: 6. 6. 2017, Brno; Cena: 2.900,- Kč bez DPH

 

Společnost ATTN Consulting s.r.o. si v případě nepředvídatelných okolností vyhrazuje právo organizačních změn a zavazuje se včas všechny změny oznámit.